КАКО ПОСТАТИ КУПАЦ ?
 

21.01.2016.
Podnošenje zahteva za izdavanje Uslova za projektovanje i priključenje od strane ODS "EPS distribucija" d.o.o. Beograd

 

           КАКО ПОСТАТИ КУПАЦ?

Закон о енергетици и Закон о планирању и изградњи предиђа да захтев за издавање Услова за пројектовање и прикључење објеката који се први пут прикључује подноси локална самоуправа РЦ-у (орган за издавање грађевинске дозволе), при чему је РЦ у обавези да у року од 15 дана изда Услове за пројектовање и прикључење. 
За остале случајеве (за које се не исходује грађевинска дозвола) процес се иницира доласком странке или овлашћеног заступника (подносиоца захтева) у пријемну канцеларију огранака и подношењем захтева за издавање Решења о одобрењу за прикључење објекта на дистрибутивну мрежу са свом потребном, прописаном и важећом документацијом.
Подносилац захтева долази у Локалну управу и подноси захтев за Локацијске услове који претходе грађевинској дозволи. Обавезан прилог уз захтев је Идејно решење.
Надлежни орган, уколико је предвиђено Идејним решењем прикључење на дистрибутивни систем, прослеђује захтев са Идејним Решењем за исходовање Услова за пројектовање и прикључење..
Захтев се прима електронски путем или путем поште.
Сваки огранак отворио је e-mail objedinjenaprocedura@edcentar.com  односно objedinjenaprocedura@eskg.rs ; objedinjenaprocedura@elektromorava.co.rs ;  objedinjenaprocedura@edsd.co.rs  и одредио лице за пријем захтева по обједињеној процедури. Одређена су одговорна лица за спровођење обједињене процедуре у законском року у огранку и управи.
Идејно Решење које је прилог захтеву, садржи податке о капацитету објекта који су нама потребни (ангажована снага, број станова, локала и тд са одговарајућим струјним ограничавачима, положај ОММ,..) као улазни подаци за издавања Услова за пројектовање и прикључење.
У Условима за пројектовање и прикључење (QF-D1-18, QF-D1-19, QF-D1-20,  QF-D1-21 ) је описан карактер, врста и специфичност  прикључка, (техничко решење прикључка и трошак изградње прикључка, као и део трошкова система насталих због прикључења), техничке карактеристике  (опис и положај ОММ, заштита..) и општи услови.
Услови садрже све податке потребне за израду идејног, односно пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, и то:

 • капацитетима, начину и техничким условима за прикључење;
 • месту прикључења на систем;
 • техничким карактеристикама прикључка;
 • року за прикључење;
 • износу накнаде за прикључење
 • друге податке у складу са законом. 

У Условима за пројектовање и прикључење мора бити јасно наведено да странка не може да се јави надлежном органу са захтевом за прикључење објекта без  Потврде ЕД за измирење накнаде за прикључак.
Услови за пројектовање и прикључење се издају са роком од 15 дана/30 дана за објекте из члана 133 Закона о планирању и изградњи, од дана примања захтева са Идејним Решењем.
Услови за пројектовање и прикључење важе годину дана, односно све време важења локацијских услова издатих у складу са њима, односно до истека важења грађевинске дозволе, а реализују се издавањем употребне дозволе, односно прикључење објекта на систем.
Услови за пројектовање и прикључење неће се издати у Локалној управи док странка не плати по предрачуну услугу за издавање истих.
Након доношења Локацијских услова и уплате по предрачуну, надлежни орган шаље ЕД  потврду, односно уплатницу и копију Локацијских услова.


По доношењу грађевинске дозволе надлежни орган  шаље исту ЕД.
Након добијања грађевинске дозволе израђује се Решење о одобрењу за прикључење и директно шаље странци.
Према Закону о енергетици, Уредби о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом, Закону о општем управном поступку, Методологији о критеријумима и начину одређивања трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије, Правилима о раду дистрибутивног система, основни докумант на основу кога се прикључује објекат купца на ДЕЕС је Решење о одобрењу за прикључење  (QF-D1-10, QF-D1-11, QF-D1-12, QF-D1-13), који представља управни акт  у коме се утврђују услови који је будући корисник дужан да испуни да би стекао право да објекат буде прикључен на дистрибутивни систем.
„Методологија о критеријумима и начину одређивања трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије„ утврђује начин обрачуна трошкова  прикључења објекта купца на ДЕЕС и у том смислу дефинише врсту прикључака:
- типски прикључак (појединачни и групни) -  Прикључак објект купца  на нисконапонску мрежу чија максимално одобрена снага није већа од 43,47 kW (3x63 А) по мерном уређају, при чему је максималан број мерних уређаја 64 – за типски групни прикључак.
     - посебни случајеви  - прикључак који у складу са Методологијим о критеријумима и начину одређивања трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије)  може бити:
          - Повећање снаге, раздвајање или спајање инсталације у објекту који је већ прикључен на систем
         - Поновно прикључење објекта  на систем, када се Захтев за издавање одобрења за прикључење подноси због ранијег искључења са система
         - Прикључење привремених објеката (покретне тезге, покретни циркуси, рингишпили, репортажна телевизијска кола – када се прикључење одобрава на период до 30 дана), објекат у поступку легализације, градилишта и објекта у пробном раду
         - Прикључење објекта корисника система у случају искључења због рушења прикљученог објекта и пресељења на другу локацију, у складу са Методологијом
         - Промене категорије корисника система
              - индивидуални прикључак - прикључак који није типски и који не спада у посебне случајеве, дакле, сви остали случајеви.

Прикључење објекта произвођача (ДМЕ)

Процес прикључење објекта купца/произвођача  на дистрибутивни систем за објекте за које се не исходује грађевинска дозвола или су по старом Закону о енергетици и Закону о планирању и изградањи већ добили грађевинску дозволу/потврду о легализацији, се иницира доласком странке или овлашћеног заступника (подносиоц захтева) у пријемну канцеларију и подношењем захтева за издавање Решења о одобрењу за прикључење објекта са свом потребном, прописаном и важећом документацијом.
Према Уредби о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом уз захтев за прикључење објекта прилаже се:

- Доказ о власништву
- Извод из листа непокретности - не старије од 6 месеци (оригинал или оверену копију - оверена свака страна копије) у суду, општини или доказ по основу Закона (оригинал или оверену копију - оверена свака страна копије) или доказ по основу Одлуке државног органа (оригинал или оверену копију - оверена свака страна копије) или доказ по основу наслеђивања - купопродајни уговор, уговор о поклону,  .. (оригинал или оверену копију -  оверена свака страна копије).   
- сагласност преосталих сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или изводе радови на грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више лица.
- Уговор са власником објекта, односно власницима посебних делова објекта, закључен у складу са законом који уређује надзиђивање, односно претварање заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор, ако се врши таква врста радова.
- грађевинска дозвола или потврда овлашћеног органа за објекте за које се не прибавља грађевинска дозвола (оригинал или оверену копију - оверена свака страна копије) /  потврда о легализацији (оригинал или оверену копију - оверена свака страна копије)
- копија плана / ситуациони план у размери 1:500 (1:1000) који је саставни део урбанистичког плана. Копија плана плаца мора да буде идентична са парцелом на предметној локацији. Уколико није сматраће се да је документација непотпуна.
- уплата административне таксе
- овлашћена пуномоћ заступника (оверена у Суду, Општини, Месној заједници).
Пријем  Захтева могућ је и путем поштанског  саобраћаја и електронском поштом.


Грађевинску дозволу није потребно приложити за следеће случајеве:

 • За привремено прикључење манифестација, циркуса и сл.; (Подносиоц захтева у том случају прилаже потврду или други акт овлашћеног органа за обављање наведеног посла са назначеним датумом обављања истог)
 • За прикључење привремених и покретних  објеката на јавној површини; (Подносиоц захтева у том случају прилаже одобрење о постављању привременог објекта на предметној парцели)
 • За повећање снаге без реконструкције објекта; (Подносиоц захтева у тиом случају прилаже доказ о праву коришћења објекта у виду извода из листа непокретности и копију плана не старију од 6 месеци)
 • За раздвајање инсталације ако није у супротности са Законом о планирању и изградњи; (Подносиоц захтева у том случају прилаже доказ о праву коришћења објекта у виду извода из листа непокретности и копију плана не старију од 6 месеци)
 • За спајање инсталације без реконструкције и доградње објекта; (Подносиоц захтева у том случају прилаже доказ о праву коришћења објекта у виду извода из листа непокретности и копију плана не старију од 6 месеци )
 • За прераду монофазног у трофазни прикључак без реконструкције и доградње објекта; (Подносиоц захтева у том случају прилаже доказ о праву коришћења објекта у виду извода из листа непокретности и копију плана не старију од 6 месеци )
 • За измештање мерног места на захтев странке; (Подносиоц захтева у том случају прилаже доказ о праву коришћења објекта у виду извода из листа непокретности и копију плана не старију од 6 месеци)
 • За поновно прикључење претходно искључених објеката због неовлашћене потрошње ; (Подносиоц захтева у том случају прилаже доказ о праву коришћења објекта у виду извода из листа непокретности и копију плана не старију од 6 месеци. Пре прикључења подносиоц захтева мора доставити и потврду о испуњености прописаних техничких услова за електричне инсталације ниског напона и стручни налаз – Атест о испитивању електричне инсталације са резултатима мерења која врши овлашћена организација. Ово обавезно навести у Решењу о одобрењу за прикључење)
 • За промену мерног уређаја; (Подносиоц захтева у том случају прилаже доказ о праву коришћења објекта у виду извода из листа непокретности и копију плана не старију од 6 месеци)
 • за прикључење појединачне пумпе, хидрофора, бунара и сл.(само уколико на предметној  парцели нема изграђених других објеката које треба прикључити на дистрибутивни систем). (Подносиоц захтева у том случају доставља акт општинског органа за градњу односно Решење за одобрење извођење радова, поред осталих докумената која су потребна за прикључење. Уколико општински орган својим Закључком или другим актом јасно и недвосмислено образложи да за предметни објекат није потребно прибављати Грађевинску дозволу, подносиоц захтева је дужан да достави доказ о својини и оверену изјаву у суду у коју ће сврху користити електричну енергију). 

Захтев будућег корисника садржи Законом прописане податке о :

 • власнику објекта, односно носиоцу права коришћења објекта (за физичко лице: лични подаци – име, презиме и пребивалиште, ЈМБГ, а за правно лице односно предузетника: пословно име односно назив, седиште, извод из регистра привредних субјеката, ПИБ, матични број, рачун и одговорно лице и бр. овлашћења);
 • објекту за чије се прикључење тражи издавање Решења о одобрењу за прикључење (адреса, врста објекта и намена објекта);
 • укупној инсталисаној снази (уређају за мерење, називној снази – струји аутоматског осигурача), вршном  оптерећењу, трошилима, напонском нивоу и врсти и начину прикључка (монофазни, трофазни);
 • намени потрошње електричне енергије;
 • подаци о захтеваном мерном уређају (једнотарифни, дватарифни, мерна групa);
 • времену када се предвиђа прикључење објекта;
 • да ли је подносиоц захтева већ купац и код кога (Уговор о продаји са комерцијалним снабдевачем)

Поред наведених података, Захтев за издавање Решења о одобрењу за прикључење објекта инсталисане снаге 43,5 kW (63 А) и више (индивидуални прикључак) садржи и податке о:

 • специфичним трошилима (индукционе и електролучне пећи, мотори великих снага, котлови за грејање и сл.)

Захтев за прикључење објеката за производњу електричне енергије на дистрибутивни систем поред наведених података мора да садржи и податке о:
1. укупној инсталисаној снази објекта, броју, снази и врсти генераторских јединица;
2. очекиваној годишњој и месечној производњи електричне енергије;
3. сопственој потрошњи;

 • планираном начину рада

У случају да захтев подноси постојећи корисник система тада је потребно навести ЕД број, датум претходно издатог Решења (ако постоји), одобрену снагу по претходном Решењу и тражено повећање/смањење снаге.
Захтев се оверава потписом подносиоца захтева, а за правна лица и службеним печатом. Индетификација се врши помоћу личне карте.


Врсте захтева
Формирано је три врсте захтева у зависности од врсте прикључака и броја захтеваних мерних уређаја и то:
1. QF-D1-01 – Захтев купца за типски прикључак – једно мерно место
2. QF-D1-02 – Захтев купца за типски групни прикључак
3. QF-D1-03 – Захтев купца за индивидуални прикључак.


Издавање Решења о одобрењу за прикључење
Након контроле коплетности захтева и формирање предмета приступа се обради предмета, а након тога креира се Решење о одобрењу за прикључење.
У Решењу је описан карактер, врста и специфичност  прикључка, (техничко решење прикључка и трошак изградње прикључка, као и део трошкова система насталих због прикључења), техничке карактеристике  (опис МРО, заштита.. ), општи услови и образложење са правном поуком и назначени неопходни прилози.
''У Решењу о одобрењу за прикључење се наводе укупни трошкови изградње прикључка и део трошкова система настали због прикључења .''
Странка има право детаљне провере примењених цена.
Крајњи рок за Одлуку ЕД по захтеву купца и издавање Решења о одобрењу за прикључење  је 15 дана / 45 дана за прикључење малих електрана од дана подношења Захтева.
Обавезно се странци, у прилогу Решења о одобрењу за прикључење за типски појединачни прикључак,  доставља елаборат типског прикључка.


Уговарање изградње прикључка

Да би се створили технички услови за прикључење објекта старанке на дистрибутивни систем, огранак закључује Уговоре за реализацију прикључка са подносиоцем захтева (Уговор за изградњу прикључка и Уговор за део трошкова система насталих због прикључења објекта) којима се дефинишу :

 • Предмет Уговора
 • Трошкови прикључка
 • Међусобна права и обавезе и рокови реализације уговорених обавеза.

 

Прикључење објекта је могуће након:

 • што је будући корисник система испунио обавезе утврђене:  Решењем о одобрењу за прикључење; Уговором о изградњи прикључка и  Уговором о делу трошкова насталих због прикључења; 
 • што је будући корисник  доставио потписан Уговор о продаји електричне енергије са неким од снабдевача;
 • подношења захтева за прикључење – стављање објекта под напон.

 

Ценовник трошкова прикључка на систем за дистрибуцију електричне енергије