НЕОВЛАШЋЕНА ПОТРОШЊА
 

Под неовлашћеним коришћењем електричне енергије подразумева се:

  • Коришћење електричне енергије без одобрења за прикључење,
  • Коришћење електричне енергије са одобрењем за прикључење пре испуњавања услова за прикључење,
  • Коришћење електричне енергије након извршене обуставе испоруке електричне енергије,
  • Коришћење електричне енергије без мерног уређаја, мимо мерног уређаја или преко мерног уређаја на коме је онемогућено правилно мерење,
  • Коришћење електричне енергије преко мерног уређаја на коме су оштећене пломбе оператора система, односно оштећене пломбе овлашћеног тела за оверавање мерила, а утврди се неправилност мерења електричне енергије,
  • Самовласна замена уређаја којом се утиче на тачност мерења преузете електричне енергије.

Последица неовлашћеног коришћења електричне енергије је искључење (демонтажа мерног места) и губитак статуса купца.


Неовлашћеним коришћењем електричне енергије угрожава се електроенергетски систем и уколико имате сазнања да неко неовлашћено користи електричну енергију молимо Вас да нам путем доње форме пошаљете обавештење о томе. Приликом подношења пријаве Ваши подаци нам нису доступни и сходно томе пријава је анонимна.

Пријаву о неовлашћеној потрошњи електричне нергије можете послати на бесплатан телефонски број: 0800 360 330 или на имејл prijava.kradje@edcentar.com.
Prijava za neovlasaeno korisaenje elektriene energije